پرداخت قبوض
هزینه ثبت سفارش برابر است با : تومان
ثبت درخواست
جهت پرداخت قبوض خود به راحتی و در کوتاه ترین زمان بصورت ریالی، اطلاعات آن را برای ما بگذارید تا یوزاپ برای شما پرداخت نماید.
توجه داشته باشید اگر قبوض خود را به موقع پرداخت ننمایید شامل جریمه میشود ، برای پیش نیامدن این مورد یوزاپ میتواند تاریخ قبض بعدی را به شما یادآوری نماید.